ประวัติความเป็นมา

วิสัยทัศน์และพันธกิจ ผู้บังคับบัญชา กำลังพล ติดต่อเรา
การแจ้งที่พักคนต่างด้าว
การรับแจ้งอยู่เกิน 90 วัน
การยื่นคำขออยู่ต่อชั่วคราว
ค่าธรรมเนียม
แบบฟอร์มเอกสาร
ทำเนียบหัวหน้าสถานี

  • ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
  • เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ไทย / Eng

 

​​​

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556 ตม.จว.ปทุมธานี ได้รับมอบที่ดินราชพัสดุ จำนวน 3 ไร่ จากคุณสุชาดา ปั้นจาด ธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี เพื่อปลูกสร้างอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานีแห่งใหม่ และอาคารแฟลตที่พักอาศัยของข้าราชการตำรวจ

 

 

 

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 ข้าราชการตำรวจ ตม.จว.ปทุมธานี ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 86 พรรษา ณ บริเวณหน้าที่ทำการ ตม.จว.ปทุมธานี

 

 

 

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2556 ตรวจคนเข้าเมือง จว.ปทุมธานี บก.ตม.3 ได้จัด

กิจกรรม โครงการ "ตำรวจไทยใจสะอาด ปันน้ำใจ ร่วมใจอาสา" โดยได้มอบสิ่ง

ของ เลี้ยงอาหารกลางวัน และบริจาคเงิน ให้กับมูลนิธิ คอมมูนิต้า อินคอนโทร

ซึ่งช่วยเหลือ เลี้ยงดู ให้การศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส และติดยาเสพติด

 

 

 

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556 พล.ต.ต.ชิษณุพงศ์ ยุกตะทัต รอง ผบช.สตม.

ได้มาตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจและรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติหน้าที่

ของ ตม.จว.ปทุมธานี บก.ตม.3 โดยการตรวจเยี่ยมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

 

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 ตม.จว.ปทุมธานี ได้ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ

จิตอาสาสร้างความสุขให้แก่เด็กพิการและทุพพลภาพ ณ บ้านนนทภูมิ

จ.นนทบุรี โดยมี พล.ต.ต.เกรียงศักดิ์ อรุณศรีโสภณ ผบก.ตม.3 เป็นประธาน

 

 

 

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 ตม.จว.ปทุมธานี บก.ตม.3 ได้จัดกิจกรรมเนื่องใน

ประเพณีวันสงกรานต์ ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จจังหวัดปทุมธานี (one stop service)

16/2 หมู่ 10 การเคหะพหล 44 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

 

 

 

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 พล.ต.ท.ม.ล.พันธ์ศักดิ์ เกษมสันต์ จตร.(สบ 8)

รับผิดชอบ กต.8 พร้อมคณะ ได้มาตรวจราชการ ณ ตม.จว.ปทุมธานี บก.ตม.3

และรับฟังการบรรยายสรุปภารกิจหน้าที่และเยี่ยมชนสถานที่ทำการจาก สว.ตม.จว.

ปทุมธานี และเจ้าหน้าที่ โดยการตรวจราชการในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 พ.ต.ท.ชารัตน์ ชาคริตานันท์ สว.ตม.จว.

ปทุมธานี ได้เข้าขอบคุณ คุณอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล กรรมการ บ.ไทย สแตนเลย์

อิเล็คทริค มหาชน จำกัด ที่ให้ความอนุเคราะห์เช่าบูชาพระนิรันตราย เพื่อจัดซื้อ

เครื่องมือแพทย์แก่โรงพยาบาลตำรวจ ณ บริษัท ไทย สแตนเลย์ ฯ ปทุมธานี

 

 

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 พ.ต.อ.อาณัติ ภุมรินทร์ รอง ผบก.ตม.3 ได้มา

ตรวจเยี่ยม ตม.จว.ปทุมธานี โดยฟังการบรรยายสรุปภารกิจหน้าที่จาก สว.ตม.

จว.ปทุมธานี รวมทั้งได้ไปตรวจความพร้อมของ จนท. ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ

(One Stop Service) เพื่อรองรับการขึ้นทะเบียนของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ

ได้แก่ พม่า ลาว และกัมพูชา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 เมษายน 2556

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 ข้าราชการตำรวจ ตม.จว.ปทุมธานี และภาคเอกชนในพื้นที่ ได้ร่วมกันสนับสนุน อาหาร และสิ่งของต่างๆ ในกิจกรรมงานวันเด็ก ประจำปี 2557 ณ ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

 

 

 

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556 บมจ.เอส วี ไอ จำกัด ได้สนับสนุนเครื่องปริ้นเตอร์

จำนวน 1 เครื่อง เพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

 

 

 

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556 คุณสมชาย นิยมค้า ผอ.สง.บริหารทรัพยากร

บุคคลกลาง บ.บางกอกกล๊าส จำกัด เป็นตัวแทนมอบเงินเพื่อสนับสนุนการ

ปรับปรุงสถานที่ทำการ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานี

 

 

 

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556 บมจ.ทีมพรีซิชั่น ได้สนับสนุนเครื่องปรับอากาศ

จำนวน 1 เครื่อง เพื่อประโยชน์ต่อทางราชการในการให้บริการแก่ประชาชน

 

 

 

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ข้าราชการตำรวจ ตม.จว.ปทุุมธานี ได้ร่วม

เป็นเจ้าภาพในงานสวดอภิธรรมศพบิดาของ ด.ต.หญิง นุชนาถ แก้ววิจิตร

ผบ.หมู่ ตม.จว.ปทุมธานี ณ วัดผาสุกมณีจักร เมืองทองธานี

 

 

 

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 พ.ต.ท.ชารัตน์ ชาคริตานันท์ สว.ตม.จว.ปทุุมธานี

ได้เข้าเยี่ยมและมอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือแก่ ด.ต.พฤตินัย สว่างบุญ ผบ.หมู่

ตม.จว.ปทุมธานี บก.ตม.3 ที่ได้ประสบอุบัติเหตุและพักรักษาตัวที่ รพ.ภูมิพล

 

 

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 พ.ต.อ.สุริยะ ประภายสาธก รอง ผบก.ตม.3

หัวหน้าคณะผู้ตรวจราชการ บก.ตม.3 พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้มาตรวจราชการ ณ

ที่ทำการ ตม.จว.ปทุมธานี โดยได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมในการพัฒนาหน่วยงาน

ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่มากยิ่งขึ้น ตามนโยบายของ ผบ.ตร.

 

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 พ.ต.ต.ชารัตน์ ชาคริตานันท์ สว.ตม.จว.ปทุมธานี

ได้ประชุมชี้แจงเพื่อถ่ายทอดนโยบาย และข้อสั่งการ ในการปฏิบัติหน้าที่แก่

ข้าราชการตำรวจในสังกัด รวมทั้งเตรียมความพร้อมเพื่อรอรับการตรวจราชการ

จากคณะผู้ตรวจราชการ บก.ตม. ณ ห้องประชุม ศปก.ตม.จว.ปทุมธานี

 

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556 เจ้าหน้าที่ตำรวจ ตม.จว.ปทุมธานี บก.ตม.3 ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคนเข้าเมือง แก่ผู้ประกอบการและนายจ้าง

ตามโครงการฝึกอบรมความรู้กฎหมายแก่นายจ้าง ประจำปี 2556 ของ สนง.

จัดหางานจังหวัดปทุมธานี ณ ห้องประชุมสถาบันธัญญารักษ์

 

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2555 ข้าราชการตำรวจ ตม.จว.ปทุมธานี บก.ตม.3

ได้เข้าอวยพรและรับพร จาก ผบก.ตม.3 เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2556

 

 

คำสั่ง สตม.ที่ 275-277/2555 ลง 27 พ.ย.2555 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ

 

 

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555 ข้าราชการตำรวจ ตม.จว.ปทุมธานี บก.ตม.3

ได้ร่วมพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่่ดีและพลังของแผ่นดิน

ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าที่ทำการ

 

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ผู้แทนจากบริษัท บอริส จำกัด (Boris)

ได้มอบทีวีสีแอลซีดี 42" จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ติดตั้งในห้องรับบริการ

 

 

 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 เจ้าหน้าที่ตำรวจ ตม.จว.ปทุมธานี และเจ้าหน้าที่

อาสาสมัครปทุมธานี ได้เข้าร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วง

เทศกาลสำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ ลาดจอดรถศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี พล.ต.ท.ภาณุ เกิดลาภผล ผบช.สตม.เป็นประธาน

 

 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2555 พ.ต.ต.ชารัตน์ ชาคริตานันท์ สว.ตม.จว.ปทุมธานี

ได้ร่วมประชุมบริหาร ภ.จว.ปทุมธานี ครั้งที่ 10/2555 โดยได้นำนโยบายและ

ข้อปฏิบัติราชการต่างๆ ที่สำคัญของผู้บังคับบัญชา และงานที่เกี่ยวข้องกับ

สตม.นำเสนอในที่ประชุมเพื่อให้การประสานการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2555 พล.ต.ต.เกรียงศักดิ์ อรุณศรีโสภณ ผบก.ตม.3

พร้อมคณะ ได้มาตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและมอบนโยบาย

การปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่ข้าราชการตำรวจ ตม.จว.ปทุมธานี บก.ตม.3

 

 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2555 ข้าราชการตำรวจ ตม.จว.ปทุมธานี ทุกนาย

ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ข้าราชการตำรวจ

ที่เสียชีวิต เนื่องในวันตำรวจ ณ ที่ทำการ ตม.จว.ปทุมธานี บก.ตม.3

 

 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555 ข้าราชการตำรวจ ตม.จว.ปทุมธานี ทุกนาย

ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

“ตามโครงการ 2,600 องค์กร 2,600 ครอบครัว 2,600 คน”

 

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2555 พ.ต.ต.ชารัตน์ ชาคริตานันท์ สว.ตม.จว.ปทุมธานี

พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ได้รอรับการตรวจเยี่ยมของ พ.ต.อ.วิทยา

เนียมน้อย รอง ผบก.ตม.3 พร้อมแสดงความยินดีที่ท่านได้รับการแต่งตั้ง

เลื่อนตำแหน่งเป็น ผบก.ประจำ สตม. ตามมติที่ประชุม ก.ตร.ครั้งที่ผ่านมา

 

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2555 ผู้แทนจากบริษัท พี อี คอนเทนเนอร์ ซัพพลาย

จำกัด ( ถังดอกบัว ) ได้มอบเงิน เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงสถานที่ทำการ

 

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 ผู้แทนจากบริษัท ไทยสเปเชียล แก๊ส จำกัด

ได้มอบเงิน เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงสถานที่ทำการ ณ ตม.จว.ปทุมธานี

 

ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำเดือน กรกฎาคม 2555

ร.ต.อ.หญิง อัมรินทร์ อุดคำ รอง สว.ตม.จว.ปทุมธานี

ด.ต.หญิง จารุนันท์ วงศ์นภา ผบ.หมู่ ตม.จว.ปทุมธานี

 

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

copyright © 2012 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานี 138 หมู่ 9 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160